Sayın Üyemiz,

TİM’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfla, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile ortaya konulan iklim ve enerji hedeflerine ulaşılabilmesi ve bu doğrultuda, yatırımların sürdürülebilir proje ve faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla AB Taksonomi Tüzüğü hazırlandığı ve Tüzük kapsamında, Komisyon’a tebliğler yoluyla bir ekonomik faaliyetin çevresel hedeflere önemli ölçüde katkı verip vermediğine karar verilebilmesi için güncel ve bilimsel veriler ışığında teknik inceleme kriterleri geliştirme görevi verildiği belirtilmekte olup firmalar ve yatırımcılar için hangi ekonomik faaliyetlerin çevresel açıdan sürdürülebilir olarak değerlendirilebileceğine ilişkin açık, pratik ve uygulanması kolay tanımların oluşturulması amaçlandığı aktarılmaktadır.

Söz konusu Tüzük kapsamında, bir ekonomik faaliyetin çevresel olarak sürdürülebilir olarak tanımlanabilmesi için altı (6) çevresel hedef ortaya konulmuştur: i) iklim değişikliğinin azaltılması, ii) iklim değişikliğine uyum, iii) su ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, iv) döngüsel ekonomiye geçiş, v) kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile vi) biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması. Her bir çevresel hedefe ilişkin olarak, Komisyon tarafından tebliğler ile teknik kriterler çerçevesinde çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin tanımlanması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum hedefi çerçevesinde hazırlanan İklim Tebliği 21 Nisan 2021 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu yazıda devamla, AB basınında yer alan bir habere atfen; söz konusu iki hedef dışında yer alan diğer dört hedefi kapsayacak şekilde taslak bir tebliğ hazırlanması için 2023 yılı Şubat ayında iç danışma sürecinin başlatıldığı; bahse konu danışma sürecinde sunulan ve ekte yer alan taslak mevzuat uyarınca, bir ekonomik faaliyetin çevreye zarar verip vermediği veya su kaynaklarının korunması, döngüsel ekonominin hızlandırılması, kirliliğin sınırlandırılması ve biyoçeşitliliğin korunmasına nasıl katkı sağladığının tespiti amacıyla teknik kriterlerin tanımlandığı belirtilmektedir.

Komisyon tarafından hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Tebliğ taslağının 2023 yılı Mart veya Nisan aylarında sunulması öngörülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil