1. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı 6 (altı), İdari Memur 4 (Dört), Engelli İdari Memur 1 (bir) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla toplam 11 (Onbir) personel alınacaktır.

2. Sınava Katılma Genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar)
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 8. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 10. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
 2. 2021 ,2022 veya 2023 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS veya e-YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dil bilgisinden, en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

TABLO.1

UNVANFAKÜLTE/BÖLÜMÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISIYABANCI DİL BİLGİSİ
Uzman YardımcısıEn az dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun; Veya diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin; Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye,İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Ekonometri, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler,Siyasal Bilimler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun; Veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.4 YIL KPSS P3 6 İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri veya birkaçı

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 2’de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.2

UNVANFAKÜLTE/BÖLÜMÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
İdari MemurEn az dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun; Veya diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin; Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye,İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Ekonometri, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler,Siyasal Bilimler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Endüstri Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgi Güvenliği ve Teknolojisi, Dijital Oyun Tasarımı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun;  Veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.4 YIL KPSS P3 2
 • 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 3’te belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.3

UNVANFAKÜLTE/BÖLÜMÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
İdari Memur İki yıllık eğitim veren yüksek okulların aşağıda yer alan ön lisans bölümlerinden mezun; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgi Yönetimi, Bilişim-Yönetim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Web Tasarımı ve Kodlama  2 YIL KPSS P93 2

ENGELLİ İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

 • 2022 yıllında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 4’te belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.4

UNVANFAKÜLTE/BÖLÜMPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
İdari Memur (Engelli)En az dört yıllık eğitim verenFakülte veya yüksekokul mezunu olmak.EKPSS P31

3. Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

4. Başvuruda İstenilen Belgeler*

 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu (ıslak imzalı olarak, tek sayfa çıktı alınmalıdır),
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),
 3. Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (biri form üzerine yapıştırılmış şekilde toplam iki adet),
 4. E-devletten Barkodlu Mezuniyet Belgesi,
 5. E-devletten Barkodlu KPSS Sonuç Belgesi,
 6. E-devletten Barkodlu Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,
 7. E-devletten Barkodlu Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 8. Güncel Özgeçmiş (Özgeçmiş formatında, el yazısı olmamalı),

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5. Başvuru Adresi

Başvurular, 4’üncü maddede belirtilen belgeler ile, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 15 Mayıs 2023 saat 17:30’a kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi ve sınav tarihi 17 Mayıs 2023 tarihinde Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.itkib.org.tr) duyurulacaktır. Sözlü sınav İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir.

Mülakata hak kazanan aday listesi Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7. Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TELEFON / WEB ADRESİ/ E-POSTAADRES
 0(212) 454 02 000(212) 454 03 63 www.itkib.org.trE-posta: ik@itkib.org.trYenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbulDış Ticaret Kompleksi B Blok 3.KatPosta Kodu: 34197

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil